Forside |  Fotogalleri |  Kontakt

Naturovervågning

Naturkonsulent.dk tilbyder planlægning og udførelse af naturovervågning.

 

Naturkonsulent.dk beskæftiger sig med mange typer overvågning og har især ekspertise indenfor:


Overvågning af arter og lokaliteter er vigtig for at følge naturens udvikling og som redskab til forvaltning og pleje af særlige naturområder og arter.

Overvågning af fugle

Naturkonsulent.dk udfører alle typer overvågning og studier af fugle og har særlig ekspertise i kystlandskabets fugle.

Overvågning af kystlandskabets ynglefugle skaber viden om bestandenes størrelser og deres ynglesucces.
Denne viden er nødvendig for at kunne iværksætte fornøden naturpleje og i forvaltningen af kystlandskabet, ikke mindst ved udvikling af de rekreative muligheder.


Eksempler på seneste opgaver:


Overvågning af padder

I samarbejde med Fyns Amt er der i årene 1988-2005 foretaget overvågning af paddebestande i det fynske område.
Aktuelt overvåges paddebestande i flere kommuner.

Overvågning af botaniske lokaliteter

Naturkonsulent.dk har medvirket ved botaniske undersøgelser af § 3-områder (småbiotoper) i Jylland. Overvågningens mål var at kortlægge botanikken og opstille mål for naturpleje, som kunne sikre disse områder og deres ofte små og isolerede bestande af sjældnere plantearter.
 
På Fyn deltog jeg tidligere i målrettet kortlægning af overdrev og orkideelokaliteter og floristiske undersøgelser af udvalgte lokaliteter.

Overvågning af insekter

I studieøjemed har naturkonsulent.dk i årene 1995-2005 udført fænologiske studier af natsværmere (macrolepidoptera) på udvalgte lokaliteter langs Storebælt. Ved standardiseret fangst i automatiske lysfælder, blev der foretaget minutiøs optælling af de enkelte arter, for derved at påvise arternes flyvetider og de enkelte arters mængdemæssige forekomst.

 

Det store datamateriale er tilgået Zoologisk Museums Sommerfuglesektion og Lepidopterologisk Forening og er nu tilgængeligt for videre forskning.

 


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse:


Naturovervågning Naturovervågning Frø